Skip to content

Tagg: policy

4 samhällsroller för vetenskap

Pielke beskriver i The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics 4 olika roller för vetenskapsmän i politik och policy-kontext. Dessa roller är idealtyper. Forskare har ett val, vilket påverkar både vetenskapen och samhället, så valet bör vara välgenomtänkt och välinformerat både vad gäller vetenskapliga spörsmål och den samhälleliga kontext där forskaren har auktoritet som expert.

Leave a Comment