Skip to content

Forskning

Jag forskar om miljöfrågor utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv.

Min avhandling handlar om klimatforskningens relation till klimatpolitiken. Jag har publicerat två studier av IPCC där jag använder bibliometrisk metod för att 1) mäta hur stort utrymme olika vetenskapliga discipliner har i IPCC:s rapporter 2) kartlägga samarbetsmönster mellan vetenskapliga discipliner för att besvara i vilken mån som klimatforskningen är tvärvetenskaplig. Jag har genomfört en studie av en policyprocess på Svensk nationell nivå där jag intervjuat forskare och politiker om deras roller i denna process och deras syn på klimatfrågan.

Utöver dessa studier så har jag skrivit ett flertal konferenspapper om klimatfrågan och även andra ämnen som humanekologi och vetenskapsstudier.

Jag har stor erfarenhet av undervisning, främst inom humanekologi, men även globala studier. Jag har undervisat om ekologisk teori, evolution, miljöfilosofi, miljöetik, djurrätt, hållbar utveckling, globalisering, samhällets metabolism, klimatforskning, klimatpolitik, med mera. Jag har varit kursansvarig, seminarieledare  och handlett studenters uppsatsskrivande på alla nivåer.

Jag har även stor erfarenhet av universitetspolitiskt arbete på alla nivåer inom Göteborgs Universitet och dess studentkårer.

Skriva mer om min nuvarande forskning och framtida planer …

Länka till presentation arbetsplats + professionella nätverk där jag har en profil

Länka till alla vetenskapliga artiklar som jag publicerat

Se även CV.